Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Mateja Lechkého, Košice - učiteľ 2. stupeň FYZ

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
 
učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ)
– fyzika (v kombinácií s iným predmetom)
 
Názov a adresa zamestnávateľa:        Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
Kontakt:                                             055/7295478 zsbukke@centrum.sk
 
Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka
 
Podkategória: učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie základnej školy
 
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre II. stupeň ZŠ, s aprobáciou fyzika (v kombinácií s inými predmetmi)
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
 
Ďalšie požadované schopnosti:
Aprobácia v kombinácií s iným predmetom napr. informatika, dejepis, chémia, nemčina.
Profesionalita, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a tvorivosť.
Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
Schopnosť pracovať v tíme.
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.
 
Platové podmienky:
Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Zaslať do 27.5.2024 elektronicky na adresu: zsbukke@centrum.sk
Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).
 
Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
Nástup do zamestnania: 1.9.2024
Úväzok: 100%
 
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová, riaditeľka školy
Základná škola, Bukovecká 17, Košice
0911 410 010
zsbukke@centrum.sk