Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Krosnianska 2, Košice - učiteľ

V zmysle § 84 zákona NR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu
o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice
Kontakty:                                    055/6712 526       
                             riaditel@zskrosnianke.sk
 
Kategória pedagogických zamestnancov:     učiteľ
Podkategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ/ka  pre nižšie stredné vzdelávanie /II. stupeň ZŠ/- aprobácia: anglický jazyk
                                                        
Kvalifikačné predpoklady:
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  
 
Platové podmienky:
Podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:
-  Žiadosť o prijatie do zamestnania
-  Profesijný životopis
-  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
-  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /pri nástupe/
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019
  
 
Doplňujúce údaje:
  • Nástup do zamestnania: 3. 2024
  • Pracovný pomer: zastupovanie počas PN
  • Pracovný úväzok: 100 %
 
Ďalšie informácie:
Žiadosti zasielať do 13. 3. 2024
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný
pohovor.
 
Košice 6. 3.  2024                                                                 
 
Mgr. Júlia Špilárová
riaditeľka školy