Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Krosnianska 2, Košice - asistent

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom  pracovnom   mieste:
 
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice
Kontakty:                                    055/6712 526 riaditel@zskrosnianke.sk

Kategória pedagogických zamestnancov:     pedagogický asistent
Podkategória pedagogických zamestnancov: asistent učiteľa
Termín nástupu: 4. 3. 2024
                                                          

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  
 
 
Platové podmienky: v zmysle Zákona č 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Požadované doklady:
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /pri nástupe/
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019
 
Ďalšie informácie:
 
Doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do  16. 2. 2024 na adresu: riaditel@zskrosnianke.sk
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.
 
Kontakt:               055/ 6 712 526
                               e-mail: riaditel@zskrosnianke.sk
 
 
Košice 06. 02. 2024
Mgr. Júlia Špilárová, riaditeľka školy