Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Kežmarská 28, Košice - vychovávateľka

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.3.2024 do 30.6.2024
 
Pozícia: vychovávateľka ŠKD
Rozsah úväzku:  84 %
 
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Kežmarská 28, 040 11 Košice  
Kontakt:  tel.č.: 055/642 51 92, 0911 921 433, skola@zskezmarska28.sk
 
Minimálne požadované vzdelanie:
ukončené  vzdelanie  v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
 
Platové náležitosti:
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov. Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky započítanej praxe.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 
Iné požiadavky:
  • Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
  • Schopnosť pracovať v tíme.
  • Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.
 
Všetky potrebné doklady zašlite emailom skola@zskezmarska28.sk,  poštou, alebo osobne do 19.2.2024 na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
 
 
Košice, 14.02.2024                                                                 
 
Mgr. Ištvanová Želmíra
riaditeľka školy