Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice

Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12  Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice
Kontakt:
riaditel@zsjenisejska.edupage.org

Kategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ/ka 2. stupňa základnej školy – slovenský jazyk, hudobná výchova

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Iné doplňujúce údaje:
Pracovný úväzok: 100 %
Nástup do zamestnania: september 2023
Požadované doklady je potrebné zaslať mailom na adresu: riaditel@zsjenisejska.edupage.org do 29.8.2023.
 
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Košice 21.8.2023                                                                             
 
 
Mgr. Veronika Kopancová 
poverená  riaditeľka  školy