Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Drábova 3, Košice - asistent

V zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Drábova 3, Košice, 
                                                         Drábova 3, 040 23 Košice
 
Voľné pracovné miesto na dobu určitú 01.09.2023 do 31.08.2024 ( počas trvania projektu)
 
Kategória pedagogického zamestnanca: pedagogický asistent
 
Kontakt: 055/6443639 , email: zsdrabova@zsdrabova.sk
 
Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 
Požadovaná prax: ukončené adaptačné vzdelávanie
 
Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 938 € )
 
Zoznam požadovaných dokladov:
  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
 
Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 25.08.2023 do 14.00
                          
                                                                                                   Ing. Mgr. Annamária Kmiťová
                                                                                                                riaditeľka školy
V Košiciach, 21.08.2023