Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Belehradská 21, Košice - učiteľ

Základná škola Belehradská 21, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca
 
Kategória voľného pracovného miesta:  učiteľ/ka

Podkategória pedagog. zamestnanca:  učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie
 
Kvalifikačné predpoklady: 
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 
Kvalifikačná požiadavka:
aprobačné predmety primárne vzdelávanie s rozšírením o anglický jazyk

Požadované doklady: 
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- motivačný list
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky po vyzvaní: 
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzať požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.
 
Platové podmienky:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Nástup do zamestnania: 01.02.2024
 
Pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas PN) s 3 mesačnou skúšobnou dobou, plný úväzok (23 hod.)
Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail zsbelehradska21@gmail.com  najneskôr do 09.02.2024.

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 0911845004, e - mail: zsbelehradska21@gmail.com
 
 
Košice,  31. 01. 2024                                                         
 
Mgr. Mária Horváthová
riaditeľka školy