Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na MŠ Turgenevova 7, 040 01 Košice - učiteľ

V zmysle § 84 ods. 1  zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:
 
Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Turgenevova 7,  040 01 Košice
 
Miesto výkonu práce: Elokované pracovisko Lorinčík 15, Košice
 
Kontakt:  055/6788570, msturgenevova7@gmail.com
 
Počet voľných pracovných miest:  1
 
Predpokladaný dátum nástupu: 3. apríl 2024
 
Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ
 
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ materskej školy
 
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 
Platové náležitosti: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Iné požiadavky  po vyzvaní:
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
  • bezúhonnosť
  • ovládanie štátneho jazyka
 
Ďalšie vítané predpoklady:
  • znalosť hry na hudobný nástroj
  • komunikačné a organizačné schopnosti
  • flexibilita a kreativita
 
Všetky požadované  doklady s označením „Výberové konanie – učiteľ materskej školy“ pošlite  e-mailom  na adresu msturgenevova7@gmail.com  alebo poštou na adresu: Materská škola, Turgenevova 7, 040 01 Košice.
 
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
 
 
 
                                                                                                   Dagmar Rondzíková
                                                                                                           riaditeľ  MŠ
Košice: 23.02. 2024