Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na MŠ Galaktická 11, Košice - učiteľ

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
 
Názov a adresa zamestnávateľa:
Materská škola Galaktická 11
Galaktická 11, 040 12 Košice
kontakt: galakticka.ms@gmail.com, 0918 276 187
 
Miesto výkonu práce:
Materská škola  Galaktická 11, Košice
 
Kategória pedagogického zamestnanca:
Učiteľ
 
Podkategória pedagogického zamestnanca:
Učiteľ materskej školy
 
Kvalifikačné predpoklady:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 
Iné požiadavky:
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka,
flexibilita a kreativita,
komunikačné a organizačné schopnosti.
                            
Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 
Požadované doklady prineste osobne, zašlite e-mailom na adresu galakticka.ms@gmail.com alebo poštou na adresu Galaktická 11, 040 12 Košice do 31.05.2024.
 
Platové náležitosti:
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
 
Rozsah úväzku: 100% zástup počas PN, MD a RD.
 
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Nástup do zamestnania: 03.06.2024
 
 
Mgr. Katarína Gromanová
riaditeľka školy