Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na CVČ Orgovánová 5, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: 

Centrum voľného času, Orgovánová č. 5, , 040 11 Košice 

Kontakt : 055/6411411 , 6411417,   e-mail: cvc@cvckosice.sk

Pracovná pozícia:   Kategória pedagogických zamestnancov : vychovávateľ/ka
Úväzok: 100 %
Podkategória:  1. Vychovávateľ/ka – Vedenie záujmových útvarov  a organizácia mimoškolskej činnosti v CVČ

Voľné: 1 pracovné miesto – zastupovanie počas MD a RD

Dátum nástupu : 15.08.2022

Úväzok: 100 %

 Pracovná zmluva na dobu určitú do 31.8.2023

Kvalifikačné predpoklady

Úplné stredné odborné vzdelanie / pedagogické alebo s pedagogickým minimom /- základná platová tarifa -  od 817,50 Eur

VŠ vzdelanie I. stupňa  v pedagogických odboroch -  základná platová tarifa -  od 915,- Eur

VŠ vzdelanie II. stupňa v pedagogických odboroch -  základná platová tarifa -  od 998,50 Eur

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania , profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní , súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.


Požadované doklady je potrebné poslať poštou alebo mailom do 17.05. 2022.