Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Trebišovská 11, Košice

Materská škola, Trebišovská 11, Košice podľa § 5 zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho/vedúcej školskej jedálne od 01.01.2022.

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY

 

Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania.

 

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY

 

  1. Prax v oblasti riadenia a zariadenia spoločného stravovania, uprednostňuje sa školské stravovacie zariadenie.
  2. Manažérske zručnosti a ďalšie osobnostné predpoklady na výkon funkcie vedúcej školskej jedálne.
  3. Aktívna práca s PC a inými bežne používanými informačnými a komunikačnými technológiami.
  4. Zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania.
  5. Bezúhonnosť podľa § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z.

 

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV

 

Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

Profesijný životopis

Fotokópia dokladov o vzdelaní

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v zariadení verejného stravovania

Výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)

Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy

 

Pracovný pomer: skúšobná doba 3 mesiace, s predpokladom na dobu neurčitú

Pracovný úväzok: 100%

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

PODANIE ŽIADOSTI O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 17.12.2021 do 12:00 na adresu:

Materská škola, Trebišovská 11, 040 11 Košice, s označením obálky:

„Výberové konanie - vedúca školskej jedálne“.

Termín a miesto výberového konania bude oznámené tým uchádzačom, ktorí budú najviac vyhovovať kritériám uvedeného výberového konania.

 

V Košiciach,    07.12. 2021                                         

 

Mgr. Alena Bukovská

riaditeľka škola