Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Smetanova 11, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste :

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Smetanova 11, 040 01 Košice

Kontakt:  0907 900 140, smetanova11@gmail.com

Počet voľných pracovných miest:  1

Predpokladaný dátum nástupu :    01.09.2022

Kategória pedagogického zamestnanca:   pedagogický asistent

Podkategória pedagogického zamestnanca:  asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady: podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Platové náležitosti: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe. 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky  po vyzvaní:

  • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
  • Bezúhonnosť
  • Ovládanie štátneho jazyka  

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: Požadované doklady s označením „Výberové konanie – Asistent učiteľa“  zašlite  najneskôr do 26.08.2022 na e-mailovú adresu smetanova11@gmail.com, alebo na poštovú adresu:  Materská škola, Smetanova 11,                040 01  Košice. 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie :

Materská škola Smetanova 11, Košice

Mgr. Martina Demková, riaditeľka MŠ

Kontakt : 0907 900 140

 

Košice, 23.08.2022                                                     Mgr. Martina Demková -  riaditeľka MŠ