Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4 Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:        

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským-Óvoda, Žižkova 4, Košice

Telefón školy : 055/38 135 96,

Riaditeľka školy: 0907 900 540

Kategória voľného pracovného miesta:  Špeciálny pedagóg

 

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie na špeciálnu pedagógiu.

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.         

                 

Platové náležitosti:

Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.                 Iné požiadavky:

  1. bezúhonnosť,
  2. zdravotná spôsobilosť,
  3. ovládanie štátneho jazyka,
  4. ovládanie maďarského jazyka.

Doplňujúce informácie

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.              

Nástup do zamestnania: najneskôr 1.1.2022

Úväzok: 100%

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. Profesijný životopis
  3. Motivačný list
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  5. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky požadované doklady zašlite v zalepenej obálke na adresu školy – vyznačiť –  Výberové konanie – školský psychológ do 25.12.2021.

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných  uchádzačov.

Doplňujúce informácie : Prosím uviesť telefónne číslo ako aj email – pre ďalšiu komunikáciu.

 

Katarina Harangozóová -  riaditeľka školy             Košice 17.12.2021