Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Palárikova, Košice

V zmysle § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe vnútorných predpisov zverejňuje riaditeľka materskej školy informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu hospodárka materskej školy:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:        Materská škola, Palárikova 22, 040 01  Košice

Pracovná pozícia voľného pracovného miesta:

Prevádzkový zamestnanec materskej školy: Hospodárka materskej školy

Predpokladaný dátum nástupu:                            Apríl 2024

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

 • Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, zameranie ekonomického smeru je výhodou
 • Bezúhonnosť – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Ovládanie štátneho jazyka, komunikačné a organizačné schopnosti
 • Počítačové znalosti (MS Word, MS Excel, MX Outlook)
 • Základné ekonomické znalosti v oblasti elektronickej registratúry a evidencie majetku
 • Vyžaduje sa samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, vysoké pracovné nasadenie a príjemné vystupovanie.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s internými dokumentami školy je výška tarifného platu 1007,50 €.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
 • Čestné prehlásenie a bezúhonnosti

Informácie:

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zašlite najneskôr do 04.03.2024 na e-mailovú adresu mspalarikovake@centrum.sk alebo poštou na adresu: Materská škola, Palárikova 22, 040 01  Košice.

 

Vybraní uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie:

Telefonický kontakt: 055/678 8077, 0911 757 760          E-mail: mspalarikovake@centrum.sk

 

V Košiciach, 15.02.2024                                                  Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ