Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Palárikova, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa:        Materská škola, Palárikova 22, 040 01  Košice

Pracovná pozícia voľného pracovného miesta:

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca: Učiteľ materskej školy

Počet voľných pracovných miest:     1

Predpokladaný dátum nástupu: 09.01.2023.

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR             č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
  • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Informácie:

Všetky požadované doklady s označením „Výberové konanie – Učiteľ materskej školy“ zašlite najneskôr do 22.12.2022 na e-mailovú adresu mspalarikovake@centrum.sk alebo poštou      na adresu: Materská škola, Palárikova 22, 040 01  Košice.

Vedenie školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt:

Telefonický kontakt: 055/678 8077, 0911 757 760          E-mail: mspalarikovake@centrum.sk

 

V Košiciach, 12.12.2022                                                  Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ