Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Palárikova, Košice

 zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov             a na základe vnútorných predpisov riaditeľka MŠ zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:

Materská škola, Palárikova 22, 040 01  Košice

Pracovné pozície voľných miest:

  1. Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca: Učiteľ materskej školy
  2. Kategória pedagogického zamestnanca: Pedagogický asistent

Voľné pracovné miesta od 02.09.2022.

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, kategórie PZ a dĺžky praxe  (zaradenie od 5. do 9. platovej triedy v rozpätí od 842,50 € do 1289,50 €).

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Kópia dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
  • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Informácie:

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na adresu mspalarikovake@centrum.sk alebo poštou na adresu MŠ - Materská škola, Palárikova 22, 040 01  Košice do 21.07.2022.

Telefonický kontakt: 055/678 8077, 0911 757 760

E-mail: mspalarikovake@centrum.sk

Vedenie školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

V Košiciach, 04.07.2022                                                  Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ