Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Nešporova 28, Košice

Zverejnenie voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca v zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138 /2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch                        a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Materská škola

Nešporova 28

040 11 Košice

kontakt: ms.nesporova@netkosice.sk,             0911 636 535, 055/67 40 743

 

Miesto výkonu práce:

Elokované pracovisko Bystrická 34, Košice MČ Pereš ako súčasť Materskej školy, Nešporova 28, 040 11 Košice  

Materská škola Nešporova 28, 040 11 Košice

 

Kategória pedagogického zamestnanca:  Učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca:  Učiteľ materskej školy

 

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Iné požiadavky:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

 

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Požadované doklady zašlite e-mailom na adresu ms.nesporova@netkosice.sk alebo poštou na adresu Nešporova 28, 040 11 Košice do 11.07.2022.

 

Platové náležitosti:

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe v rozpätí od 942 € do 1289 €.

 

Rozsah úväzku: 100 %

 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Predpokladaný nástup do zamestnania: august 2022

 

                                                                                                       PaedDr. Marta Hrušková

  V Košiciach, 01.07.2022                                                                     riaditeľka školy