Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Galaktická 11, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Materská škola Galaktická 11

Galaktická 11, 040 12 Košice

kontakt: galakticka.ms@gmail.com, 0918 276 187

 

Miesto výkonu práce:

Elokované pracovisko Galaktická 9, Košice ako súčasť Materskej školy, Galaktická 11, Košice

Kategória pedagogického zamestnanca:

Učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca:

Učiteľ materskej školy

 

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Požadované doklady zašlite e-mailom na adresu galakticka.ms@gmail.com alebo poštou na adresu Galaktická 11, 040 12 Košice do 27.12.2021.

 

Platové náležitosti:

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

Rozsah úväzku: 100 %

 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Nástup do zamestnania: 01.02.2022

 

 Mgr. Beáta Gelvanicsová

      riaditeľka školy