Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Budapeštianska 1, Košice - asistent

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola
Budapeštianska 1
Košice 04013

Kontakt: 055/ 6360977 , 0907 900 105, ms.bud134@gmail.com 
Miesto výkonu práce: pracovisko zamestnávateľa

Kategória pedagogického zamestnanca: pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný štruktúrovaný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky:
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Ovládanie štátneho jazyka
Ovládanie práce na PC
Rozsah úväzku: 100 %
Iné doplňujúce údaje: nástup 1.9.2024

Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 1038,50 € v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe (pri 100% úväzku)

Požadované doklady a žiadosť o prijatie do zamestnania zašlite poštou na adresu zamestnávateľa – označiť obálku – výberové konanie asistent - do 09.08.2024

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, výberové konanie sa uskutoční v mesiaci august 2024

 

V Košiciach 20.6.2024
Mgr. Iveta Strukanová – riaditeľka školy