Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Belehradská 6, Košice

V zmysle  §  84 ods.1 zákona NR SR  č.  138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca: 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:                        Materská škola  Belehradská 6,  040 13  Košice

 

Kategória pedagogických zamestnancov:          Učiteľ

 

Podkategória pedagogických zamestnancov:    Učiteľ materskej školy

 

Voľné pracovné miesto  od 02.09.2022

 

Kvalifikačné predpoklady:

                     

Podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Iné predpoklady : bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikačné a organizačné schopnosti,

                             flexibilita a kreativita.                  

 

Platové podmienky:

 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 4. do 9. platovej triedy podľa kvalifikácie a dĺžky praxe v rozpätí od 761,- € do 1289,50 € ). 

Zoznam požadovaných dokladov:              

 

 Žiadosť o prijatie do zamestnania

  • Profesijný životopis
  • Motivačný list
  • Kópia  dokladov o nadobudnutom  vzdelaní
  • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018
  • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov

od úspešného uchádzača bude ďalej požadované

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon tejto práce (nie staršie ako 3 mesiace)

Informácie :

Všetky požadované  doklady zašlite emailom na adresu msbelehradska@extel.sk alebo poštou na adresu Materská škola, Belehradská 6, 040 13 Košice do 15.08.2022.

Žiadosti s požadovanými dokladmi musia byť doručené v uzavretej obálke s upozornením „neotvárať“.

Pozvanie na pracovný pohovor bude zaslaný  uchádzačom,  ktorí predložia všetky požadované    doklady. Vedenie školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.  Žiadosti zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Neúspešným uchádzačom budú vrátené všetky doklady.

 

 

V Košiciach, dňa:  15.07.2022                                                          Mgr. Katarína Holováčová

                                                                                                                      riaditeľka MŠ