Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZUŠ Jantárová 6, Košice

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola, Jantárová 6, 040 01 Košice

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ na základnej umeleckej škole : - hra na klavíri - Príloha č. 1
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ na základnej umeleckej škole : - hra na akordeóne - Príloha č. 2
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ na základnej umeleckej škole : - hra na gitare - Príloha č. 3

Kvalifikačné predpoklady:

minimálne vyššie odborné vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Ponúkame:
nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške  v závislosti od platovej triedy, odpracovaných rokov a úväzku.

 

Požadované doklady:

- žiadosť,

- životopis,

- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

- motivačný list,

- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

- ovládanie štátneho jazyka

 

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, osobne alebo emailom do 30.06. 2023 na riaditeľstvo školy.

Škola bude kontaktovať iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať zákonom stanovené podmienky na prijatie na pracovné miesto. Škola si vyhradzuje právo pozvať na ústny pohovor uchádzačov spĺňajúcich podmienky podľa vlastného výberu.

Nástup do zamestnania: 09/2023

Kontakt:

Žiadosti zasielajte poštou na adresu zamestnávateľa: Základná umelecká škola

                                                                                   Jantárová 6

                                                                                   040 01 Košice

                                                                       email: zusjantarova@zusjantarova.sk

                                                                            tel: 055/6787778

 

V Košiciach 09.06.2023                                                                    Mgr.art. Samsely Ján

      Riaditeľ školy

Prílohy

1. DOCX 35,29 KB Príloha č. 1 učiteľ na základnej umeleckej škole : - hra na klavíri
2. DOCX 18,62 KB Príloha č. 2 učiteľ na základnej umeleckej škole : - hra na akordeóne
3. DOCX 32,1 KB Príloha č. 3 učiteľ na základnej umeleckej škole : - hra na gitare