Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Starozagorská 8, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:                          Základná škola, Starozagorská 8, Košice

Kategória voľného pracovného miesta:               vychovávateľ v Školskom klube detí špeciálnej triedy pre žiakov so narušenou komunikačnou schopnosťou  - Príloha č.1

Kategória voľného pracovného miesta:               pedagogický asistent - Príloha č. 2

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné požiadavky:     - rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

                               - trpezlivosť, zodpovednosť, tvorivosť

                               - profesionalita, komunikatívnosť a osobnostná zrelosť

                               - zodpovednosť a flexibilita

                               - bezúhonnosť

                               - schopnosť pracovať v tíme.

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do 20.6.2022 na adresu: info@zsstarozagorska.sk

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

Po vyzvaní a po osobnom pohovore predloží úspešný uchádzač ďalšie doklady:

- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:                055/644 0947, 0911 982 113

                               e-mail: info@zsstarozagorska.sk

                                         www.zsstarozagorska.skKošice 1.6.2022
PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy

Prílohy

1. DOC 41 KB Príloha č. 1 vychovávateľ v Školskom klube detí špeciálnej triedy pre žiakov so narušenou komunikačnou schopnosťou
2. DOC 43 KB Príloha č. 2 pedagogický asistent