Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ s MŠ Masarykova 19/A v Košiciach

V zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

 

Názov a adresa  zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A,

                                                          040 01 Košice

 

Kontakt: 055/ 62 219 56, 0911 904 950, zsmasarykova@zsmasarykova.sk

 

1. Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy s aprobáciou telesná a športová výchova - Príloha č. 1;
2. Podkategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka v školskom klube detí - Príloha č. 2.


Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 01/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. žiadosť o prijatie do zamestnania,
  2. profesijný životopis a motivačný list,
  3. súhlas so spracovaním osobných údajov.

 Po vyzvaní po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:

  1. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
  1. doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
  2. odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Platové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 915,00 € - 6. plat. tr., 1. pracovná trieda - začínajúci pedagogický zamestnanec; do 1251,50 € - 9. plat. tr., 1. pracovná trieda – pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou + dĺžka započítanej praxe)

Iné doplňujúce údaje: nástup 1.9.2022

 

Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne      do 3.6.2022.

 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, výberové konanie sa uskutoční koncom júna.

 

 

V Košiciach 10.5.2022                                                          PaedDr. Radoslav Lukács

                                                                                               riaditeľ školy

 

Prílohy

1. DOCX 14,9 KB Príloha č. 1 Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy s aprobáciou telesná a športová výchova
2. DOCX 14,34 KB Príloha č. 2 Podkategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka v školskom klube detí