Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Postupimská 37, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Postupimská 37, 040 22 Košice

 

Kategória pedagogických zamestnancov:  

  • asistent učiteľa
  • vychovávateľ/ka

 

Kvalifikačné predpoklady:  

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:   

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Motivačný list

Doklady o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca preukazuje čestným vyhlásením bezúhonnosť, skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba (§ 17 zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Pracovný pomer od 1. septembra 2022

 

Žiadosť zaslať elektronicky do 17.08.2021 na adresu: ziadosti@postupimska.sk. V predmete správy uviesť kategóriu zamestnanca.

 

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné požiadavky:

Flexibilita, zodpovednosť, tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Schopnosť tímovej práce.

Používanie inovatívnych foriem a metód práce na vyučovaní.

Digitálne zručnosti.

 

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 

V Košiciach, 12.08.2022                                                                         Mgr. Jana Polačková

                                                                                                              riaditeľka školy