Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II., Košice

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice

 

Kontakt:

055/644 40 58

zslechkeho@gmail.com

 

Kategória pedagogického zamestnanca:
Učiteľ pre sekundárne vzdelávanie. Aprobácia: Matematika – Informatika, resp. Matematika - Geografia - Príloha č.1;
Učiteľ pre primárne vzdelávanie. Aprobácia: 1. – 4. ročník ZŠ - Príloha č.2

 

Kvalifikačné predpoklady:

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 01/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 915,00 € - 6. plat. tr., 1. pracovná trieda - začínajúci pedagogický zamestnanec; do 1251,50 € - 9. plat. tr., 1. pracovná trieda – pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou + dĺžka započítanej praxe).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. žiadosť o prijatie do zamestnania,
  2. profesijný životopis a motivačný list,
  3. súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Po vyzvaní po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:

  1. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
  2. doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
  3. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

 

RNDr. Erika Račková

riaditeľka školy

Prílohy

1. DOC 42 KB Príloha č. 1 Učiteľ pre sekundárne vzdelávanie. Aprobácia: Matematika – Informatika, resp. Matematika - Geografia
2. DOC 42 KB Príloha č. 2 Učiteľ pre primárne vzdelávanie. Aprobácia: 1. – 4. ročník ZŠ