Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Krosnianska 2, Košice

V zmysle § 84 zákona NR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zverejňujeme informáciu

o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice
Kontakty:                                    055/6712 526       mail: riaditel@zskrosnianke.sk

1. Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie – aprobácia : slovenský jazyk a literatúra - Príloha č. 1
2. Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie /II. stupeň ZŠ, učiteľ matematiky roč. 5. – 9. - Príloha č. 2
3. Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka ŠKD – čiastočný úväzok - Príloha č. 3

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  

 

Platové podmienky:
Podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zoznam požadovaných dokladov:
-  Žiadosť o prijatie do zamestnania
-  Profesijný životopis
-  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
-  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti / pri nástupe –vybraný uchádzač/
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov

 

Doplňujúce údaje:

  • Pracovný úväzok: 100 %
  • Nástup do zamestnania : 1. 9. 2023

    Ďalšie informácie:
    - Žiadosti zasielať do 16. 6. 2023
    Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

Košice 25. 5. 2023
                                                                                                            Mgr. Júlia Špilárová
                                                                                                               riaditeľka školy

Prílohy

1. DOCX 138,36 KB Príloha č. 1 učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie – aprobácia : slovenský jazyk a literatúra
2. DOCX 138,67 KB Príloha č. 2 učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie /II. stupeň ZŠ, učiteľ matematiky roč. 5. – 9.
3. DOC 148,5 KB Príloha č. 3 vychovávateľ/ka ŠKD – čiastočný úväzok