Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Jenisejská 22, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice

Kontakt:
riaditel@zsjenisejska.edupage.org

Kategória pedagogických zamestnancov:
1. učiteľ/ka 2. stupňa základnej školy – biológia v kombinácii s matematikou alebo informatikou - Príloha č. 1
2. učiteľ/ka 2. stupňa základnej školy – ruský jazyk - Príloha č. 2

 

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný úväzok: 26 % (6 hodín týždenne rozdelených na 2 dni po 3 hodiny)

Nástup do zamestnania 01.09.2023

Požadované doklady je potrebné zaslať mailom na adresu: riaditel@zsjenisejska.edupage.org do 9.6.2023.

 

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Košice 24.5.2023

 

Mgr. Zdenka Figurová 
riaditeľka  školy

Prílohy

1. DOCX 13,48 KB Príloha č. 1 učiteľ/ka 2. stupňa základnej školy – biológia v kombinácii s matematikou alebo informatikou
2. DOCX 13,53 KB Príloha č. 2 učiteľ/ka 2. stupňa základnej školy – ruský jazyk