Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Jenisejská 22, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Voľné pracovné miesta:
1. školský špeciálny pedagóg - Príloha č. 1
2. asistent učiteľa - Príloha č. 2
3. učiteľ náboženskej výchovy - Príloha č. 3
4. školský psychológ - Príloha č. 4

 

Pracovné miesto je vytvorené v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“


Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný úväzok: 100%
Nástup do zamestnania 01.09.2022

Požadované doklady je potrebné zaslať mailom na adresu: riaditel@zsjenisejska.edupage.org do 31.7.2022.

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Košice 13.7.2022

 

Mgr. Zdenka Figurová 
riaditeľka  školy

Prílohy

1. DOCX 13,35 KB Príloha č. 1 školský špeciálny pedagóg
2. DOCX 13,34 KB Príloha č. 2 asistent učiteľa
3. DOCX 13,46 KB Príloha č. 3 učiteľ náboženskej výchovy
4. DOCX 13,39 KB Príloha č. 4 školský psychológ