Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Gemerská 2, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Gemerská 2, Košice

 

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ druhého stupňa základnej školy. Aprobácia: Telesná a športová výchova - Príloha č. 1;
Pozícia: Vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD - Príloha č. 2;
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ druhého stupňa základnej školy. Aprobácia: matematika - Príloha č. 3

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • motivačný list

od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace
  • doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)

 

Kontakt:        055/6251978

                        zsgemerska@gmail.com

 

 

Mgr. Štefan Koľ

   riaditeľ školy

 

Prílohy

1. DOCX 22,94 KB Príloha č.1 učiteľ druhého stupňa základnej školy. Aprobácia: Telesná a športová výchova
2. DOCX 22,88 KB Príloha č. 2 Vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD
3. DOCX 22,84 KB Príloha č. 3 učiteľ druhého stupňa základnej školy. Aprobácia: matematika