Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Drábova 3, Košice

V zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Drábova 3, Košice, 

                                                        Drábova 3, 040 23 Košice

1. Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ - Príloha č. 1
2. Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie - Príloha č. 2
3. Podkategória: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie - Príloha č. 3

 

Kontakt: 055/6443639 , email: zsdrabova@zsdrabova.sk

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadovaná prax: min. 1 rok (ukončené adaptačné vzdelávanie)

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (min 1028,5 €)

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                           Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                           Schopnosť pracovať v tíme.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 11.07.2022

                         

                                                                                                   Ing. Mgr. Annamária Kmiťová

                                                                                                                riaditeľka školy

V Košiciach, 04.07.2022

Prílohy

1. DOC 30 KB Príloha č.1 Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ
2. DOC 30 KB Príloha č. 2 Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie
3. DOC 30 KB Príloha č. 3 Podkategória: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie