Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Bukovecká 17, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Podkategória: učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie základnej školy - Príloha č.1;
Podkategória: učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie základnej školy - Príloha č.2.

 

Názov a adresa zamestnávateľa:        Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice

Kontakt:                                             055/7295478 zsbukke@centrum.sk

 

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 

 

Platové podmienky:

Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Motivačný list

 

Zaslať do 27.5.2022 elektronicky na adresu: zsbukke@centrum.sk

Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov ( 9 ods. (1) a 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3mesiace.

 

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Nástup do zamestnania: 24.08.2022

Úväzok: 100%

 

PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová, riaditeľka školy

Základná škola, Bukovecká 17, Košice

0911 410 010

zsbukke@centrum.sk

Prílohy

1. DOCX 24,25 KB Príloha č.1 učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie základnej školy
2. DOCX 24,51 KB Príloha č. 2 Podkategória: učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie základnej školy