Prejsť na obsah

VEREJNÉ PREROKOVANIE ZÁMERU „Recyklačná základňa Košice – Barca“

VEREJNÉ PREROKOVANIE ZÁMERU „Recyklačná základňa Košice – Barca"

P O Z V Á N K A

Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo listom zo dňa 23.5.2008, č. 4682/2008-3.4/hp, že na základe výsledkov rokovania o ďalšom postupe hodnotenia zámeru, s prihliadnutím na stanoviská doručené k zámeru, ale aj na základe „Stanoviska k odporúčaným podmienkam", ktorými sa podmienila realizácia činnosti a ktoré doručil navrhovateľ na MŽP SR v rámci posudzovania zámeru „Recyklačná základňa Košice – Barca" príslušný orgán určil, v spolupráci s rezortným orgánom, povoľujúcim orgánom a dotknutou obcou a po prerokovaní s navrhovateľom, že v zmysle § 32 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Správu o hodnotení bude nahrádzať zámer činnosti „Recyklačná základňa Košice – Barca" navrhovateľa Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, 040 01 Košice.

Informovanie verejnosti je prezentované verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a na internetovej stránke mesta Košice www.kosice.sk do 4.7.2008.

Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie predmetného zámeru, ktoré sa uskutoční
dňa 25. 6. 2008 (streda) o 14.00 hod.
v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D – 310, 3. poschodie.

PROGRAM VEREJNÉHO PREROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie programu, vysvetlenie cieľov a oboznámenie o možnosti podania pripomienok
3. Informácia k zámeru stavby
4. Diskusia, záver.

S pozdravom
primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice


POZVANÍ:

1. Ministerstvo životného prostredia SR
odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľudovíta Štúra č. 1
812 35 Bratislava

2. Ministerstvo životného prostredia SR
odbor odpadového hospodárstva
Nám. Ľudovíta Štúra č. 1
812 35 Bratislava

3. Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Krivá 23
040 01 Košice

4. Pideco CGF, s.r.o.
Szakayho 1
040 01 Košice

5. Mestská časť Košice – Barca
Abovská 24
040 17 Košice

6. Obvodný úrad životného prostredia Košice
Adlerova 29
040 22 Košice

7. Krajský úrad životného prostredia
Komenského 52
Košice

8. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
Pracovisko Košice
Štefánikova 60
041 50 Košice

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
042 20 Košice

10. Obvodný úrad Košice
Odbor krízového riadenia
Hroncova 13
040 01 Košice

11. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
Komenského 52
040 01 Košice

12. Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

13. Stavebný úrad - Mesto Košice,
pracovisko Košice - Juh
Smetanova 4
040 79 Košice14. Útvar hlavného architekta mesta Košice
Hlavná 68
040 01 Košice


15. VEREJNOSŤ