Prejsť na obsah

Verejné prerokovanie správy o hodnotení: Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 06.05.2021
MK/A/2021/ 05015


Mesto Košice oznamuje občanom, že podľa § 65g ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov sa v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu uskutoční:  verejné prerokovanie:


„Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“
dňa 20.05.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D-310, 3. poschodie.


Navrhovateľ, ANDROMEDA INVEST, s.r.o., Južná trieda 5, 040 01 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 31 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti.
Správa o hodnotení navrhovanej činnosti ako aj všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie bola pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu (vzhľadom na toho času vyhlásené epidemiologické opatrenia) v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) podľa záujmu zo strany verejnosti.
Správa o hodnotení a záverečné zhrnutie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk.
Pozvánka na VP aj oznámenie pre občanov sú umiestnené na tejto úradnej tabuli mesta Košice ako aj na webovom sídle mesta www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky