Prejsť na obsah

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „U.S.Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“ P O Z V Á N K A

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/linka
Košice
MK/AMK/A/21/07115
RNDr. Zuzana Tešliarová/64 19 720
18.05.2021


Vec
Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „U.S.Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“
P O Z V Á N K A
Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, 044 54 Košice – Šaca, IĆO 36 199 222, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení “ a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie navrhovanej činnosti „U.S.Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“.
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, doručilo dotknutej obci správu o hodnotení a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na zaujatie stanoviska a vykonanie ďalších povinnosti dotknutej obce v procese posudzovania.
Informovanie verejnosti je prezentované verejným oznámením na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 17.05.2021 po dobu 30 dní.
Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční
dňa 03. 06. 2021 (štvrtok) o 13.00 hod.
v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke C – 205, 2. poschodie.


PROGRAM VEREJNÉHO PREROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie programu, vysvetlenie cieľov a oboznámenie o možnosti podania pripomienok
3. Informácia k správe o hodnotení posudzovanej činnosti
4. Diskusia, záver
S pozdravom
Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky

POZVANÍ
1. Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a OH
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľudovíta Štúra č. 1
812 35 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálneho hodnotenia a OH
Odbor odpadového hospodárstva a IP
Nám. Ľudovíta Štúra č. 1
812 35 Bratislava
3. Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia vôd
Nám. Ľudovíta Štúra č. 1
812 35 Bratislava
4. U.S.Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U.S.Steel Košice
044 54 Košice
5. Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o ŽP
Komenského 52
040126 Košice
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
042 20 Košice
7. Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ
Požiarnická 4
040 01 Košice
9. Okresný úrad Košice
Odbor krízového riadenia
Komenského 52
041 26 Košice
10. MÚ Mestská časť Košice -Šaca
Železiarenská 9
040 15 Košice – Šaca
11. Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát ŽP Košice
Rumanová 14
040 01 Košice
12. Ministerstvo ŽP SR
Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor ochrany ovzdušia
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
13. Ministerstvo ŽP SR
Sekcia geológie a prír. zdrojov, odbor št. geolog. Správy
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

Obecný úrad Veľká Ida
Kaštieľ 42
044 55 Veľká Ida
15. Magistrát mesta Košice
Stavebný úrad Košice – Západ
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
16. Združenie domových samospráv
Rovniankova 14
851 02 Bratislava
17. JUDr. Daniel Gajdoš
Strážnická 2
811 08 Bratislava
18. Okresný úrad Košice
Pozemkový a lesný odbor
Zádielska 1
040 01 Košice
19. Verejnosť