Prejsť na obsah

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak - Košice“ P O Z V Á N K A

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/linka
Košice
MK/A/2020/12835
RNDr. Zuzana Tešliarová/64 19 720
06.07.2020


Vec

   
Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak - Košice“       P O Z V Á N K A


Navrhovateľ, Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava, zastúpený spoločnosťou Sudop TRADE spol. s.r.o., Krivá 21, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice - okolie podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení “ predmetnej navrhovanej činnosti.


Informovanie verejnosti prostredníctvom obce bolo prezentované verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 05.05.2020 do 04.06.2020.


Mesto Košice ako dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie časti navrhovanej činnosti (územná pôsobnosť v meste Košice), ktoré sa uskutoční v náhradnom termíne (01.07.2020 bolo zrušené)


dňa 20. 07. 2020 (pondelok) o 14.00 hod.
v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke C – 205, 2. poschodie
(možnosť prípadnej zmeny miesta konania bude oznámená)


PROGRAM VEREJNÉHO PREROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie programu, vysvetlenie cieľov a oboznámenie o možnosti podania pripomienok
3. Informácia k správe o hodnotení posudzovanej činnosti
4. Diskusia, záver


S pozdravom


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky


POZVANÍ


Okresný úrad Košice - okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
- odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OH, OPaK, OO)
- odbor krízového riadenia
- lesný a pozemkový odbor


Sudop TRADE spol. s.r.o. Košice
Krivá 21
040 01 Košice


Oddelenie Útvar hlavného architekta Mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice


Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia
Referát dopravy
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice


IDS Východ s.r.o.
Ing. R. Hužvík
Strojárenská 3
040 01 Košice


VEREJNOSŤ