Prejsť na obsah

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak - Košice“ P O Z V Á N K A


MK/A/2020/12835
RNDr. Zuzana Tešliarová/64 19 720
15.06.2020


Vec
Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak - Košice“
P O Z V Á N K A


Navrhovateľ, Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava, zastúpený spoločnosťou Sudop TRADE spol. s.r.o., Krivá 21, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice - okolie podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení “ predmetnej navrhovanej činnosti.
Informovanie verejnosti prostredníctvom obce bolo prezentované verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 05.05.2020 do 04.06.2020.
Mesto Košice ako dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční
dňa 01. 07. 2020 (streda) o 14.00 hod.
v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke C – 205, 2. poschodie.


PROGRAM VEREJNÉHO PREROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie programu, vysvetlenie cieľov a oboznámenie o možnosti podania pripomienok
3. Informácia k zámeru posudzovanej činnosti
4. Diskusia, záver


S pozdravom
Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia a energetiky


POZVANÍ
Okresný úrad Košice - okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
- odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OH, OPaK, OO)
- odbor krízového riadenia
- lesný a pozemkový odbor


Sudop TRADE spol. s.r.o. Košice
Krivá 21
040 01 Košice


Oddelenie Útvar hlavného architekta Mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice


Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia
Referát dopravy
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice


IDS Východ s.r.o.
Ing. R. Hužvík
Strojárenská 3
040 01 Košice


VEREJNOSŤ