Prejsť na obsah

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Filtračná stanica olejov v USSK – zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ POZVÁNKA PRE VEREJNOSŤ

Váš list číslo/zo dňa
NNaše číslo
Vybavuje/linka
Košice
MK/AMK/A/21/07558
RNDr. Zuzana Tešliarová/64 19 720
22.04.2021
Vec
Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Filtračná stanica olejov v USSK – zariadenie na zhodnocovanie odpadov“
P O Z V Á N K A
Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, 044 54 Košice – Šaca, IĆO 36 199 222, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Zámer“ navrhovanej činnosti „Filtračná stanica olejov v USSK – zariadenie na zhodnocovanie odpadov“.
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, doručilo listom rozhodnutie č.1986/2021-1.7/mš, 5116/2021 zo dňa 29.01.2021 mestu Košice, ako dotknutej obci, upustenie od vypracovania správy o hodnotení. Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona, pričom zámer bude plniť funkciu správy o hodnotení.
Informovanie verejnosti je prezentované verejným oznámením na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 22.04.2021.
Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční
dňa 11. 05. 2021 (utorok) o 13.00 hod.
v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke C – 205, 2. poschodie.
PROGRAM VEREJNÉHO PREROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie programu, vysvetlenie cieľov a oboznámenie o možnosti podania pripomienok
3. Informácia k zámeru posudzovanej činnosti
4. Diskusia, záver
S pozdravom
Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky

 


POZVANÍ
1. Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a OH
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľudovíta Štúra č. 1
812 35 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
Odbor odpadového hospodárstva
Nám. Ľudovíta Štúra č. 1
812 35 Bratislava
3. Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia vôd
Nám. Ľudovíta Štúra č. 1
812 35 Bratislava
4. U.S.Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U.S.Steel Košice
044 54 Košice
5. Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o ŽP
Komenského 52
040126 Košice
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
042 20 Košice
7. Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ
Požiarnická 4
040 01 Košice
9. Okresný úrad Košice
Odbor krízového riadenia
Komenského 52
041 26 Košice
10. MÚ Mestská časť Košice -Šaca
Železiarenská 9
040 15 Košice – Šaca
11. Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát ŽP Košice
Rumanová 14
040 01 Košice
12. Verejnosť