Prejsť na obsah

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ POZVÁNKA

Váš list číslo/zo dňa
NNaše číslo
Vybavuje/linka
Košice
MK/AMK/A/2021/05015
RNDr. Zuzana Tešliarová/64 19 720
06.05.2021


Vec
Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“
P O Z V Á N K A


Navrhovateľ, ANDROMEDA INVEST s.r.o., Južná trieda 5, 040 01 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení“ navrhovanej činnosti „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ .
Informovanie verejnosti bolo prezentované verejným oznámením na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 23.02.2021, pričom bolo oznámené, že verejné prerokovanie sa uskutoční v realizovateľnom termíne podľa § 65g ods. 2 zákona v súlade s epidemiologickými opatreniami podľa osobitného predpisu.
Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční
dňa 20. 05. 2021 (štvrtok) o 14.00 hod.
v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D – 310, 3. poschodie.


PROGRAM VEREJNÉHO PREROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie programu, vysvetlenie cieľov a oboznámenie o možnosti podania pripomienok
3. Informácia k správe o hodnotení posudzovanej činnosti
4. Diskusia, záver
S pozdravom
Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky
2


POZVANÍ
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Nám. Slobody 6
P.O.BOX 100
812 35 Bratislava
2. ANDROMEDA INVEST, s.r.o.
Južná trieda 5
040 01 Košice
3. Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o ŽP
Oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP
Komenského 52
040126 Košice
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
042 20 Košice
5. Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ
Požiarnická 4
040 01 Košice
7. Okresný úrad Košice
Odbor krízového riadenia
Komenského 52
041 26 Košice
8. MÚ Mestská časť Košice –Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice
9. Okresný úrad Košice
Odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií
Komenského 52
041 26 Košice
10. Združenie domových samospráv
Rovniankova 14
P.O.BOX 218
851 02 Bratislava
11. Dopravný úrad SR
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
12. Štátna ochrana prírody SR
RCOP Prešov
Švábska 4
080 01 Prešov
13. Mesto Košice, MMK
Referát ŠSÚ, Dopravy, Stavebného úradu-pracovisko Košice-Západ
Oddelenie Útvar hlavného architekta mesta Košice
14. Verejnosť
3
15. Nerodolík Vladimír
Wuppertálska 49
040 23 Košice
16. Eduard Fedorko
Wuppertálska 1
040 23 Košice
17. Dana Fedorková
Wuppertálska 1
040 23 Košice
18. Iveta Fujáková
Wuppertálska 1
040 23 Košice
19. RNDr. Dana Guľašiová
Topásová 4
040 11 Košice
20. Mgr. Pavol Popovec
Cottbuská 4
040 23 Košice
21. Štefan Varga
Wuppertálska 1
040 23 Košice
22. Anna Vargová
Wuppertálska 1
040 23 Košice
23. Ladislav Vaško
Wuppertálska 29
040 23 Košice
24. Jana Vašková
Wuppertálska 29
040 23 Košice
25. Mário Sedlák
Wuppertálska 2
040 23 Košice
26. Renáta Sedláková
Wuppertálska 2
040 23 Košice
27. Ivan Trefný
Wuppertálska 17
040 23 Košice
28. Bragitta Szabóová
Wuppertálska 7
040 23 Košice
29. Marián Koszoru
Húskova 3
040 23 Košice