Prejsť na obsah

Verejná Vyhláška - oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4010 Dolný tok Hornádu do národného zoznamu území európskeho významu

Prerokovanie, ktoré bude z poverenia MŽP SR viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Košice - odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutoční dňa 14. októbra 2020 o 9.00 hod. na Okresnom úrade Košice v miestnosti č. 101 Budova A:

  1. základné údaje o SKUEV4010 Dolný tok Hornádu
  2. odôvodnenie zaradenia do národného zoznamu
  3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia
  4. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
  5. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov pozemkov

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli MŽP SR.

Prílohami tohto oznámenie sú mapy navrhovaného územia a zoznamy parciel registra "C" a "E" KN , stav k 31.12.2019.

Kontaktná osoba: RNDr. Darina Barabasová, 055/6001 384,  darina.barabasova@minv.sk

Prílohy

1. PDF 784,48 KB Mapa 1, Mapa 2, Zoznam parciel C, Zoznam parciel E viď príloha
2. PDF 1,42 MB Prílohy viď prílohy