Prejsť na obsah

VEDENIE 2 x 400 kV LEMEŠANY – MOLDAVA

M E S T O   K O Š I C E                                                                         Košice, 22.9.2006
                                                                                                               A/2006/12091/457                                       
O Z N Á M E N I E

Oznamujem občanom, že dňa 20.9.2006 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„Vedenie 2 x 400 kV LEMEŠANY – MOLDAVA."


Navrhovateľ, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Vedenie 2x400 kV Lemešany - Moldava".


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 18.10.2006.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, do 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t. j. do 17.10.2006.
Ing. František Knapík
primátor mesta Košice