Prejsť na obsah

VEDENIE 2 x 400 kV LEMEŠANY – MOLDAVA

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E
Košice, 13.6.2008
A/2008/09185

Oznamujem občanom, že dňa 10.6.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania činnosti:


„vedenie 2 x 400 kV lemešany – moldava
(2. etapa: TR Lemešany – ussk)".

Navrhovateľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „vedenie 2 x 400 kV lemešany – moldava (2. etapa: TR Lemešany – ussk" na posúdenie podľa zákona.
Ministerstvo životného prostredia SR určilo v zmysle § 32 zákona v spolupráci s rezortným, povoľujúcim orgánom a po zvážení stanovísk, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP nie je potrebné vypracovať. V ďalších krokoch procesu posudzovania správu o hodnotení nahrádzal spracovaný zámer uvedenej činnosti.
Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 37 ods. 4 zákona z posúdenia navrhovanej činnosti vydalo záverečné stanovisko č. 12358/2007-3.4/ak zo dňa 19.5.2008. V zmysle § 37 ods. 5 zákona Vám oznamujem, že záverečné stanovisko je k dispozícii na Magistráte mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, 3. posch., kanc. D 321, každý pracovný deň od 8, 00 – 15, 00 hod.
Oznam o záverečnom stanovisku je zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 14.7.2008.


primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice