Prejsť na obsah

Územný plán zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice-Šaca - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, predložil Okresnému úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní predmetného strategického dokumentu