Prejsť na obsah

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BUKOVEC

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 10.6.2008
A/2008/13484

Oznamujem občanom, že dňa 10.6.2008 bolo mestu Košice po odstúpení ako dotknutej obci vrátené oznámenie o strategickom dokumente:


„územný plán obce bukovec."


Obstarávateľ obec Bukovec, predložil Obvodnému úradu ŽP Košice – okolie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len „oznámenie") „Územný plán obce Bukovec".


Oznámenie je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu do 25.6.2008.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice - okolie, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 15 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 25.6.2008.primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice