Prejsť na obsah

Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 23.10.2020
MK/A/2020/20590


Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 21.10.2020 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:


„Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020“


Obstarávateľ, Mesto Košice, v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, predložil Okresnému úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní predmetného strategického dokumentu.
Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia, t.j. najmenej do 04.11.2020. Elektronická forma dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia
a oznámenie o doručení dokumentu na webovom sídle mesta www.kosice.sk ako aj na úradnej tabuli mesta.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky