Prejsť na obsah

USSK, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu - záverečné stanovisko

Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia, odboru posudzovania vplyvov na ŽP SR zámer navrhovanej činnosti „USSK, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie  nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“ vypracovaný podľa § 22 ods. 1 a zaradený podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).