Prejsť na obsah

USSK, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 21.01.2021
MK/A/2021/07115


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.01.2021 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ navrhovanej činnosti:


„USSK, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“


Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice, predložil podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zámer navrhovanej činnosti na Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán na základe doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutej obce a dotknutej verejnosti a po prerokovaní s navrhovateľom určil podľa § 30 zákona rozsah hodnotenia strategického dokumentu.
V zmysle § 30 ods. 7 zákona je oznámenie o rozsahu hodnotenia bezodkladne zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk, obsah rozsahu hodnotenia na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia
Verejnosť, dotknuté orgány a ďalšie subjekty procesu posudzovania môžu podľa ods. 8 zákona predložiť ostatné pripomienky k rozsahu hodnotenia činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa ods. 7 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky