Prejsť na obsah

UŠ Alvinczyho - Bellova, Košice

Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti mesta Košice, v mestskej časti Košice - Staré mesto, v priestore ulíc Alvinczyho a Bellova - areál bývalého priemyselného závodu. Pre územie boli spracované Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2012, lokalita - Staré mesto Alvinczyho/Bellova.

Pre obstarávanie UŠ bolo spracované Zadanie, ktoré bolo odsúhlasené v zmysle §4 ods.3 stavebného zákona orgánom územného plánovania - Mesto Košice a Obvodným úradom Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. Prerokovanie UŠ sa uskutočnilo v období 04.08.2014 – 04.09.2014. Po uplynutí doby 30 dní od zverejnenia resp. doby 30 dní od doručenia Oznámenia o prerokovaní UŠ  uskutočnil obstarávateľ v spolupráci s Útvarom hlavného architekta Vyhodnotenie prerokovania UŠ. V rámci procesu Vyhodnotenia pripomienok sa uskutočnilo 18. septembra  2014 pracovné stretnutie priamo v riešenom území na žiadosť vlastníkov bytov  v okolí plánovanej výstavby. Akceptované pripomienky boli premietnuté do UŠ. Výsledný elaborát UŠ bol v zmysle Zadania pre vypracovanie UŠ 20.11.2014 odovzdaný a Útvarom hlavného architekta prevzatý.

UŠ bude použitá ako územnoplánovací podklad pre ďalšiu projektovú prípravu riešeného územia.

Prílohy

1. PDF 2,93 MB UŠ Alvinczyho - Bellova, Košice 1. TEXTOVÁ ČASŤ
2. PDF 1,26 MB UŠ Alvinczyho - Bellova, Košice 2. VÝKRES PÔVODNÉHO STAVU M 1:1 000
3. PDF 1,8 MB UŠ Alvinczyho - Bellova, Košice 3. VÝKRES URBAN. KONCEPCIE A EKOLOGICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY M 1:1 000
4. PDF 1,58 MB UŠ Alvinczyho - Bellova, Košice 4. VÝKRES DOPRAVNEJ KONCEPCIE M 1:1 000
5. PDF 1,4 MB UŠ Alvinczyho - Bellova, Košice 5. VÝKRES TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY M 1:1 000
6. PDF 1,76 MB UŠ Alvinczyho - Bellova, Košice 6. VÝKRES REGULÁCIE ÚZEMIA M 1:1 000