Prejsť na obsah

Urbanistická štúdia „Košice – VŠEŠPORTOVÝ AREÁL A 6. VÝROBNÝ OKRSOK“

Analytická časť
Riešené územie sa nachádza celé v intraviláne mesta Košice, okres Košice IV, patrí do mestskej časti Košice – Juh, katastrálneho územia Juh. Z hľadiska charakteru využitia i polohy predchádzajúca územnoplánovacia dokumentácia uvažovala s delením na dva veľké celky – všešportový areál a 6. výrobný okrsok. Na základe odhadovaného vývoja a realizovaných investičných akcií (obchodné centrum Cassovia, obchodné centrum Optima) sme upustili od takéhoto členenia a zachovali sme len približné členenie na menšie celky označované v predchádzajúcej úpd písmenami A až E. Pribudla časť F pri Myslavskom potoku, ktorá nebola v predchádzajúcej úpd riešená. 6 častí sme označili písmenami A, B, C, D, E, F. Značenie jednotlivých častí ako i číslovanie blokov vychádza a nadväzuje na značenie použité v predchádzajúcej urbanistickej štúdii – regulačnom pláne spracovanom v roku 1992. Predpokladáme, že pôvodná urbanistická koncepcia dvoch monofunkčných areálov - šport a výroba (z 80-tych rokov minulého storočia) nebude realizovaná, ako to bolo naznačené už v predchádzajúcej úpd a nahradí ju koncepcia polyfunkčného využitia územia s variabilnou náplňou podľa záujmu investorov, s vylúčením funkcií negatívne ovplyvňujúcich okolité prostredie.

FUNKČNÉ VYUŽITIE A ZÁDKLADNÉ BILANCIE BLOKOV A,B,C,D,E,F - viď. Grafická a Textová časť- Prílohy

A – severozápadná časť územia
Urbanizmus - z väčšej časti zastavané územie, s infraštruktúrou vybudovanou na 75% cieľového stavu, možnosť intenzifikácie zastavanosti, funkčné využitie pre šport, občiansku vybavenosť (obchod, administratíva),
Morfológia terénu- rovina s malými výškovými rozdielmi okolo 1 m, veľmi mierny spád na sever
Zeleň- len organizovaná, na nevyužívaných častiach pozemkov náletová, väčšie plochy zelene sú pozdĺž Alejovej ulice a v areáli bývalého dopravného ihriska, zintenzívnenie zelene by malo nastať na plochách zvýšeného pohybu chodcov a v areáli futbalového štadióna
Obmedzujúce faktory výstavby – roviny náletového kužeľa, vybudovanie prepojovacej štvorprúdovej komunikácie Popradská-Gemerská, dobudovanie infraštruktúry

B – juhozápadná časť územia
Urbanizmus- z väčšej časti nezastavané územie, infraštruktúra vybudovaná na 25% cieľového stavu, funkčné využitie pre občiansku vybavenosť (obchod, výstavníctvo, služby, administratíva, kultúra) šport,
Morfológia terénu- rovina s malými výškovými rozdielmi okolo 1 m, mierny spád so zvyšujúcim sa strmosťou na juh
Zeleň- len organizovaná, na nevyužívaných častiach pozemkov náletová, vačšie plochy zelene by mali byť na ploche výstavného areálu
Obmedzujúce faktory výstavby – roviny náletového kužela, potrebné vybudovanie prepojovacej štvorprúdovej komunikácie Popradská-Gemerská a mimoúrovňového križovania ulice Pri prachárni s rýchlostnou komunikáciou, dobudovanie infraštruktúry a sietí

C – severovýchodná časť územia
Urbanizmus- z veľkej časti zastavané územie, infraštruktúra vybudovaná na 65% cieľového stavu, funkčné využitie pre občiansku vybavenosť (obchod, služby, administratíva, kultúra) šport,
Morfológia terénu- rovina s malými výškovými rozdielmi okolo 1 m, veľmi mierny spád na juhovýchod
Zeleň- len organizovaná, na nevyužívaných častiach pozemkov náletová, vačšie plochy zelene by mali byť pozdĺž ulice Pri prachárni
Obmedzujúce faktory výstavby – roviny náletového kužela, dobudovanie prepojovacej obslužnej komunikácie Pri prachárni-Rozvojová, dobudovanie infraštruktúry a sietí

D – stredná časť územia
Urbanizmus- z čiastočne zastavané územie, infraštruktúra vybudovaná na 35% cieľového stavu, funkčné využitie pre občiansku vybavenosť (obchod, služby, administratíva, kultúra) výrobu, dopravné zariadenia
Morfológia terénu- rovina s malými výškovými rozdielmi okolo 1 m, mierny spád na juhovýchod, smerom na juh sa strmosť zvyšuje
Zeleň- len organizovaná, na nevyužívaných častiach pozemkov náletová, väčšie plochy zelene by mali byť pozdĺž ulice Pri prachárni, pozdĺž diaľničného privádzača na juhu a na východnej strane pozdĺž ulice Rozvojová
Obmedzujúce faktory výstavby – roviny náletového kužela, dobudovanie prepojovacej obslužnej komunikácie Pri prachárni-Rozvojová a strednej časti Rozvojovej ulice, dobudovanie infraštruktúry a sietí, scelenie parciel a majetkové vysporiadanie bloku D6

E – východá časť územia
Urbanizmus- nezastavané územie, využívané pre poľnohospodárske účely, infraštruktúra vybudovaná na 5% cieľového stavu, funkčné využitie pre občiansku vybavenosť (obchod, služby, administratíva, kultúra) výroba, dopravné zariadenia
Morfológia terénu- rovinatá časť pri Rozvojovej ulici výškovými rozdielmi okolo 2 m, svahovitá časť na východnom a južnom okraji strmosť zvyšuje priamo úmerne so vzdialenosťou od Rozvojovej ulice
Zeleň- len pozdĺž diaľničného privádzača na juhu a na východnej strane pozdĺž Alejovej ulice, zo severu na juh, čiastočne pozdĺž Rozvojovej ulice je potrebné rešpektovať biokoridor v šírke 50 m (vrátane komunikácie, stromoradia a koridoru pre infraštruktúru), ktorý spája biocentrum pri Myslavskom potoku a záhradkársku lokalitu za Alejovou ulicou
Obmedzujúce faktory výstavby – roviny náletového kužela, dobudovanie strednej časti Rozvojovej ulice, dobudovanie infraštruktúry a sietí, scelenie parciel a majetkové vysporiadanie, biokoridor

F– južná časť územia
Urbanizmus- z čiastočne zastavané územie, infraštruktúra vybudovaná na 35% cieľového stavu, funkčné využitie pre občiansku vybavenosť (obchod, služby, administratíva, kultúra) výrobu, dopravné zariadenia
Morfológia terénu- rovina s malými výškovými rozdielmi okolo 1 m, mierny spád na juhovýchod, smerom na juh sa strmosť zvyšuje
Zeleň- len organizovaná, na nevyužívaných častiach pozemkov náletová, väčšie plochy zelene by mali byť pozdĺž ulice Pri prachárni, pozdĺž diaľničného privádzača na juhu a na východnej strane pozdĺž ulice Rozvojová
Obmedzujúce faktory výstavby – roviny náletového kužela, dobudovanie prepojovacej obslužnej komunikácie Pri prachárni-Rozvojová a strednej časti Rozvojovej ulice, dobudovanie infraštruktúry a sietí, scelenie parciel a majetkové vysporiadanie bloku D6

 

Prílohy

1. PDF 1,37 MB Grafická časť UŠ VŠA - komplexný návrh
2. PDF 96,31 KB Textová časť Popis BLOKOV
3. PDF 58,91 KB Textová časť Funkčné využitie BLOKOV
4. PDF 175,04 KB Textová časť Tepelná bilancia a potreby plynu