Prejsť na obsah

Úradný záznam – verejná vyhláška Lom Hradová

M E S T O K O Š I C E O Z N Á M E N I E
Ú R A D N Ý Z Á Z N A M – V E R E J N Á V Y H L Á Š K A


Košice, 02.07.2020MK/A/2020/15115
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.07.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený:


„Úradný záznam – verejná vyhláška“


navrhovanej činnosti „Lom Hradová – rozšírenie ťažby“
Navrhovateľ, EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR správu o hodnotení navrhovanej činnosti podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona, vlastných zisťovaní, obhliadky dotknutého územia a s prihliadnutím na doručené stanoviská a záznam z verejného prerokovania navrhovanej činnosti bol podľa § 36 ods. 4,6,7 zákona vypracovaný záverečný odborný posudok.
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 37 zákona vydalo záverečné stanovisko č. 695/2020-1.7/ss (28286/2020) zo dňa 11.06.2020.
Záverečné stanovisko a Úradný záznam – verejná vyhláška je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č.5 (referát životného prostredia a energetiky), každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Oznam o doručení záverečného stanoviska ako aj Úradný záznam – verejná vyhláška je zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta www.kosice.sk, text záverečného stanoviska je zverejnený na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk
MŽP SR doručilo záverečné stanovisko formou verejnej vyhlášky vzhľadom na to, že pobyt účastníka konania, OZ PRE SEVER KOŠICE, Nemcovej, Košice nie je známy

.Priloha: Úradný záznam - verejná vyhláška Lom Hradová

Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky