Prejsť na obsah

ÚPN – HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 01.12.2020
MK/A/2020/20590


Oznamujem občanom, že dňa 27.11.2020 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument:


„ÚPN – HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020“


Obstarávateľ, Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetný strategický dokument.
Po posúdení návrhu strategického dokumentu z hľadiska jeho rozsahu, únosného zaťaženia územia, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania oznámenia o strategickom dokumente podľa § 7 ods. 5 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2020/046839-025, zo dňa 23.11.2020, že navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona a proces posudzovania sa tým končí.
Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 7 ods. 7 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice vo veci neposudzovania navrhovaného strategického dokumentu.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky